30 تیر 1402

دلایل شکست ایمپلنت و عوامل موثر در ماندگاری و عمر ایمپلنت

گاهی به دلایل مختلف ممکن است ایمپلنت شکست خورد و یا به عبارتی درمان ایمپلنت با شکست روبه رو شود. زمانی که یک ایمپلنت شکست خورده محسوب می شود، می تواند باعث از دست رفتن بیش از یک میلی متر از استخوان فک شود.  هم چنین وقتی آن را از سرجای خود حرکت بدهیم، از جای خود بیفتد.