دلایل شکست ایمپلنت و عوامل موثر در ماندگاری و عمر ایمپلنت